TOIMITUSEHDOT
Slider

KULUTTAJAT, YKSITYISTALOUDET

1. SOVELLETTAVUUS

Näitä ehtoja sovelletaan Suomen rajojen sisäpuolella tapahtuvassa yksityiseen tarkoitukseen tilatussa muuttopalvelussa.

Kuluttajaa kutsutaan näissä määräyksissä tilaajaksi. Osapuolta, joka ottaa muuton tehtäväkseen, kutsutaan muuttopalveluyritykseksi.

Muuttopalveluyritys on vastuussa näiden määräysten mukaisesti palvelun suorittamisesta kokonaisuudessaan, vaikka joku toinen osapuoli muuttopalveluyrityksen toimeksiannosta suorittaa palvelun kokonaan tai osittain.

2. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN

Muuttopalveluyrityksen tulee tarjota asiakkaalleen mahdollisuus tarjouspyynnön tekemiseen yrityksen internetsivujen kautta. Asiakas täyttää tarjouspyyntölomakkeen ja lähettää sen muuttopalveluyritykselle, joka tekee yksilöllisen tarjouksen asiakkaalle. Mikäli asiakas tekee tarjouspyynnön puhelimitse tai sähköisesti, muuttopalveluyritys antaa tarjouksen vastaavalla tavalla. Sopimus asiakkaan ja yrityksen välillä syntyy, kun asiakas hyväksyy hänelle annetun tarjouksen ja yritys vahvistaa sopimuksen syntymisen.

3. TOIMEKSIANNON KATTAVUUS

Toimeksianto käsittää koti-irtaimiston siirron sovitusta lähtöosoitteesta huoneiston sisältä sovittuun vastaanotto- osoitteeseen huoneiston sisälle sisältäen muuttotavaroiden lastauksen ajoneuvoon, niiden purkamisen ajoneuvosta ja siirtämisen huoneiston sisälle määräpaikassa. Toimeksiannon kattavuus ja alkamisajankohta ilmenevät tilausvahvistuksesta.

Mikäli ei ole erikseen sovittu, toimeksianto ei pidä sisällään seuraavia palveluita:

 • Asuntoon kuuluvien kiinteiden kalusteiden ja erilaisten kodinkoneiden irrotukset/kiinnitykset eikä näiden ja siirrettävien kalusteiden purku/kasaus tai asennustyöt
 • Kiinteistön pintojen sekä muutettavien kalusteiden suojaaminen (Lattioiden ja vastaavien pintojen suojaaminen työsuorituksen ajaksi on aina Asiakkaan vastuulla, ellei toisin ole sovittu)
 • Arvoesineiden, rahan, pankkikirjat, arvopaperit, jalometallit, korut tai muiden näitä vastaavien arvoesineiden kuljetus
 • Kassakaappien, pianojen tai muiden erityisen raskaiden esineiden siirrot ellei siitä erikseen sovita
 • Henkilöille ja tai omaisuudelle vaaraa aiheuttavien esineiden kuljetus esim. tulenarat aineet, räjähteet, syövyttävät tai pahanhajuiset aineet, aseet ja ammukset
 • Eläinten ja elävien kasvien sekä näiden säilytystilojen kuljetus (esim. akvaario)
 • Siivouspalvelut
 • Lämpösäädeltyä kuljetusta edellyttävien tavaroiden muuttaminen
 • Muuttolaatikot ja pakkausmateriaali elleivät ne kuulu tarjoukseen

4. TILAAJAN VELVOLLISUUDET

Tilaajan tulee ilmoittaa kaikista niistä seikoista, joilla voidaan katsoa olevan merkitystä toimeksiannon suorittamiseen:

 • Muutettavan irtaimiston määrä, asuinpinta-alat sekä varastotilat lähtö- ja määräpaikoissa
 • Sisäänajotie ja hissien toimivuus sekä niiden painorajoitukset molemmissa osoitteissa
 • Erityisen painavat ja tilaa vievät esineet, kuten piano ja isot kaapit
 • Esine tai esineet, jotka voivat ominaisuuksiensa takia aiheuttaa vahinkoa henkilöille tai kuljetusvälineille
 • Erityisen arvokkaat esineet tai esineryhmät sekä helposti särkyvät esineet
 • Työturvallisuutta mahdollisesti vaarantavat seikat
 • Tavaramäärän lisääntyminen mahdollisen arviointikäynnin jälkeen

Tilaajan tulee tehdä luettelo erityisen arvokkaista tai helposti särkyvistä esineistä kuten tauluista ja antiikkiesineistä. Tilaajan tulee antaa kirjallinen arvio näiden esineiden markkina-arvosta.

Mikäli tilaaja ei anna muuttopalveluyritykselle etukäteen tässä kohdassa mainittuja tietoja, vastaa tilaaja muuttotavaroille mahdollisesti aiheutuneista vahingoista sen mukaisesti mitä mainitaan kohdassa yhdeksän.

Mikäli tilaaja ilman muuttopalveluyrityksen kirjallista suostumusta antaa toimitettavaksi kohdassa kolme mainittuja tuotteita, vastaa tilaaja tavarasta toimeksiannon aikana ja on velvollinen korvaamaan muuttopalveluyritykselle kysymyksessä olevan tavaran toimituksen ja sen aikana mahdollisesti aiheutuneen vahingon siltä osin kuin se johtuu tilaajan virheestä tai laiminlyönnistä. Vaarallisen tavaran osalta noudatetaan, mitä tiekuljetussopimuslaissa on säädetty.

5. MUUTTOPALVELUYRITYKSEN VELVOLLISUUDET

Muuttopalveluyrityksen velvollisuus on suorittaa toimeksianto ammattimaisesti ja asiaankuuluvalla huolellisuudella. Muuttopalveluyrityksen tulee myös asianmukaisella huolellisuudella ottaa huomioon tilaajan etu. Yrityksellä on salassapitovelvollisuus kaikista tilaajan toimeksiantoon liittyvistä tiedoista, esineistä ja niiden arvoista.

Muuttopalveluyritys on vastuussa tavaroiden katoamisesta, vähentymisestä tai vahingoittumisesta sen kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä aikana tiekuljetussopimuslain määräysten mukaisesti.

Yrityksellä on tiekuljetussopimuslain mukainen vakuutus kuljetettavaa tavaraa koskevan vastuun varalta (tiekuljetusvakuutus) sekä vastuuvakuutus kolmannelle osapuolelle aiheutettujen henkilö- ja esinevahinkojen varalta (toiminnanvastuuvakuutus).

Muuttopalveluyritys antaa tilaajalle neuvoja muuttotavaroiden suojaamisesta ja pakkaamisesta, jos ne eivät kuulu toimeksiannon sisältöön. Jos tilaaja on tehnyt luettelon erityisen arvokkaista tai helposti särkyvistä esineistä kohdan neljä mukaisesti, tulee muuttopalveluyrityksen tarkastaa luetteloidut esineet toimeksiannon alkaessa sekä päättyessä.

Mikäli tilaaja on itse suorittanut pakkaamisen, tarkastaa muuttopalveluyritys nämä kollit ja näkyvissä olevan muuttoirtaimiston ulkoisesti.

6. HINNOITTELUPERUSTEET

Muuttopalveluyrityksen palveluiden hinnoitteluperusteet ovat kuluttajan nähtävillä yrityksen kotisivuilla tai kuluttaja voi pyytää ne yritykseltä. Hinnat sisältävät kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron. Mahdolliset ilta / yö tai pyhälisät tulevat normaalihintojen päälle.

Tilausvahvistuksessa määritetään palvelun maksuehdot.

Muuttopalveluyritys voi vaatia tilaajalta vakuuden maksusaatavan turvaamiseksi, mikäli mahdollisen luottotietojen tarkistamisen yhteydessä selviää asiakkaalla olevan maksuhäiriömerkintä.

Mikäli tilaaja ei maksa palvelua sopimuksen mukaisesti, on muuttopalveluyrityksellä oikeus veloittaa viivästyskorkoa Suomen Pankin kulloinkin ilmoittaman viivästyskoron mukaisesti.

Veloitus alkaa kun muuttoauto lähtee terminaalistamme ja loppuu kun auto sinne palaa.

7. TOIMEKSIANNON PERUUTTAMINEN

Tilaajalla on oikeus peruuttaa toimeksianto. Mikäli peruutus tehdään vähintään viisi arkipäivää, ilmoituspäivä mukaan lukien, ennen kuin toimeksiannon on määrä alkaa, ei muuttopalveluyrityksellä ole oikeutta peruutuksesta johtuviin korvauksiin. Mikäli toimeksianto perutaan vähemmän kuin viisi arkipäivää ennen sen alkamista, on yrityksellä oikeus laskuttaa kyseiseen työhön varatun kapasiteetin viiden tunnin veloitusta vastaava korvaus.

Mikäli toimeksianto perutaan sen jo alettua, on yrityksellä oikeus korvauksiin kokonaisuudessaan toimeksiannosta jo kulutetun ajan osalta sekä viiden työtunnin veloitusta vastaava korvaus.

8. MUUTTOPALVELUYRITYKSEN KORVAUSVELVOLLISUUS

Muuttopalveluyritys on korvausvelvollinen asiakkaalle aiheuttamastaan vahingosta ja koti-irtaimiston menetyksestä, mikäli muuttopalveluyritys ei pysty osoittamaan että vahinko tai koti-irtaimiston menetys johtuu sellaisista seikoista tai esteistä, joihin se ei ole pystynyt vaikuttamaan ja joihin se ei ole pystynyt varautumaan sopimusta tehtäessä ja joiden seurauksia se ei ole pystynyt välttämään tai muutoin estämään.

Muuttopalveluyrityksen korvausvelvollisuus kuljetettavaksi otetun tavaran katoamisesta, vähentymisestä tai vahingoittumisesta rajoittuu kotimuutossa tiekuljetussopimuslain mukaiseen korvaukseen. Kotimaankuljetuksessa korvauksen enimmäismäärä on 20 euroa tavaran kokonaispainosta puuttuvaa kiloa kohti.

Korvausvelvollisuus ei koske tunnearvoa, välillisiä vahinkoja tai menetyksiä.

Muuttopalveluyrityksen korvausvastuuta voidaan rajoittaa tai se voidaan poistaa kokonaan, mikäli muuttopalveluyritys osoittaa, että kuljetettavaksi otetulle tavaralle sattunut vahinko johtuu seuraavista seikoista:

 • Virhe tai laiminlyönti tilaajan taholta (esimerkiksi tilaajan virheellisesti suorittama pakkaaminen, purkaminen, lastaaminen, epätäydellinen tai virheellinen tavaroiden merkitseminen, tilaajan antama virheellinen ohjeistus tai kohdan neljä mukaisen ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti)
 • Muuttotavarat, jotka ominaisuuksiensa takia ovat erityisen alttiita pienille vaurioille tai sään vaihteluille muuttojen yhteydessä (esim. elävät kasvit, ruokatarvikkeet, lämpöherkät muuttotavarat, vähäiset vahingot kalusteiden pinnoissa)
 • Elektronisiin laitteisiin tulleet vahingot, jotka ovat syntyneet vaikka muuttopalveluyritys on osoittanut riittävää huolellisuutta
 • Muuttopalveluyritys osoittaa että esineelle sattunut vahinko johtuu yksinomaan esineen vaillinaisesta laadusta. Esimerkiksi huonekalujen huono kunto tai niiden alun perin puutteellinen tai ohjeiden vastainen kokoaminen.

Muuttoon kuuluville yksittäisille esineille voidaan ottaa erityinen esinevakuutus (muuttovakuutus) tilaajan laskuun, jos tilaaja katsoo ettei tiekuljetussopimuslain mukainen enimmäiskorvaus ole riittävä

9. TILAAJASTA JOHTUVA LAIMINLYÖNTI

Mikäli on sovittu, että tilaaja osallistuu toimeksiannon suorittamiseen, esimerkiksi pakkaamalla tai kantoavulla, eikä hän tätä suorita toimeksiannon suorittamisen kannalta olennaisessa ajassa, voi muuttopalveluyritys keskeyttää työt kunnes tilaaja on osuutensa hoitanut. Yrityksellä on tällöin oikeus korvaukseen kuluista jotka johtuvat tilaajan aiheuttamasta laiminlyönnistä, ellei tilaaja pysty osoittamaan että laiminlyönti on tapahtunut muuttopalveluyrityksen taholta.

Muuttopalveluyritys voi purkaa sopimuksen, mikäli tilaajasta johtuvalla laiminlyönnillä on olennainen merkitys toimeksiannon suorittamiseen. Tilaajan korvausvastuu määräytyy kohdan seitsemän mukaisesti.

10. REKLAMAATIO JA REKLAMOINTIAJAT

Mikäli tilaaja haluaa esittää muuttopalveluyritykselle vaatimuksen, tulee hänen ilmoittaa tästä yritykselle kohtuulliseksi katsotussa ajassa sen jälkeen, kun hän on huomannut tai hänen olisi tullut huomata vahinko.

Tilaajan tulee tarkastaa muuttotavarat ja todentaa mahdolliset kuljetusvahingot kohtuullisessa ajassa toimeksiannon suorituksen jälkeen. Näkyvistä virheistä tai vahingoittumisista tulee ilmoittaa luovutuksen yhteydessä, muista virheistä tai vahingoista viikon (7 päivän) kuluessa. Ellei näin ole menetelty, Muuttopalvelu Sillanpää on vapaa vastuusta.

Reklamaatio ja ilmoitus vaatimuksista tulee antaa kirjallisena tai muuten todistettavasti.

11. ERIMIELISYYDET

Mikäli tilaajan ja muuttopalveluyrityksen välillä syntyy erimielisyyksiä, tulee ensisijaisesti pyrkiä kahdenkeskiseen sopimukseen. Mikäli sopimukseen ei päästä, voi tilaaja kääntyä kuluttajaneuvonnan puoleen. Kuluttajaneuvonnan valtakunnallinen puhelinnumero on 071 873 1901 ja ruotsiksi neuvontaa saa numerosta 071 873 1902.

Mikäli tämänkään jälkeen asiaa ei saada sovituksi tilaajan ja muuttopalveluyrityksen välillä, voi tilaaja viedä asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Jos riita saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi niin asia käsitellään vastaajan kotipaikan yleisessä alioikeudessa. Tilaaja voi kuitenkin esittää vaatimuksensa muuttopalveluyritystä kohtaan myös oman asuinpaikkansa yleisessä alioikeudessa.

Vuokravaraston vuokrasopimusehdot

1. Vuokralaisen ilmoittamisvelvollisuus

Vuokralainen on velvollinen ilmoittamaan vuokranantajalle voimassaolevat yhteystietonsa. Kaikki tiedoksiannot toimitetaan vuokralaisen ilmoittamaan osoitteeseen. Vuokralainen velvoitetaan ilmoittamaan yhteystietojensa muutoksista viipymättä. Yhteystiedoiksi katsotaan myös sähköpostiosoite ja puhelinnumero, mikäli ne on annettu vuokranantajalle. Vuokralainen on itse vastuussa vahingosta, joka mahdollisesti aiheutuu virheellisten yhteystietojen takia. Vuokralaisella ei ole oikeutta vaatia tai saada vahingonkorvausta sillä perusteella, että esimerkiksi maksumuistutus-, irtisanomis- tai realisointi-ilmoitus ei ole tavoittanut häntä siitä syystä, että hän ei ole ilmoittanut vuokranantajalle voimassaolevaa osoitettaan. Mikäli vuokralaisen irtain realisoidaan tällaisissa olosuhteissa, vuokralaisella ei ole oikeutta vaatia tai saada vahingonkorvausta vuokranantajalta. Mikäli vuokralainen säilyttää tavanomaista huomattavasti arvokkaampaa tavaraa varastossa, siitä on kirjallisesti ilmoitettava vuokranantajalle.
2. Varaston kunto ja säilytettävät tavarat

Varasto vuokrataan siinä kunnossa ja sen kokoisena kuin se tämän sopimuksen tekohetkellä on. Varastoa saa käyttää vain kuivan kappaletavaran varastointiin. Elintarvikkeiden ja eloperäisten aineiden varastointi on kielletty. Aseiden, räjähteiden, helposti tai itsestään syttyvien, ympäristölle ja terveydelle vaarallisten tai haittaa aiheuttavien aineiden ja nesteiden varastointi on kielletty. Vuokranantajalla on oikeus poistaa haittaa tai vaaraa aiheuttavat aineet ja tavarat vuokralaisen kustannuksella parhaaksi katsomaansa paikkaan. Tavaroiden säilytys on sallittu ainoastaan tässä sopimuksessa tarkoitetussa varastossa. Tavaroiden säilytys käytävillä ja muissa yleisissä tiloissa on ehdottomasti kielletty. Vuokranantajalla on oikeus poistaa tai hävittää varastotilan ulkopuolelle jätetyt tavarat vuokralaisen kustannuksella.
3. Lämmitys, valaistus, sähkö, vesi ja aukioloajat

Lämmitys ja yleisvalaistus kuuluvat vuokraan. Varastotilat on suljettu ja niihin pääsee käymään vain henkilökunnan ollessa paikalla. Varastotilat voidaan sulkea turvallisuuden tai huoltotoimenpiteiden vuoksi vuokranantajan määrääminä aikoina.
4. Vakuutukset, vuokranantajan vastuu ja varaston lukitus

Vuokralainen vastaa varastoimansa tavaran riittävästä vakuuttamisesta. Vuokranantaja ei vakuuta säilytettäviä tavaroita eikä vastaa vuokralaisen varastossa säilyttämien tavaroiden vahingoittumisesta, tuhoeläinhaitoista tai hukkaantumisesta. Vuokranantaja ei ole vastuussa esimerkiksi teknisen vian aiheuttamista välillisistä vahingoista tai viivästymisistä. Vuokranantajan korvausvastuu ja vakuutus kattavat ainoastaan vuokranantajan oman henkilökunnan aiheuttamat vahinkotapahtumat.
5. Vuokranantajan oikeus päästä vuokrattuun tilaan

Vuokranantajalla (tai vuokranantajan edustajalla, kuten korjaus- tai huoltomiehellä) on oikeus mennä vuokrattuun tilaan välttämättömien huolto- ja korjaustoimenpiteiden vuoksi.
6. Määräaikainen vuokrasopimus

Määräaikainen vuokrasopimus päättyy sovittuna ajankohtana ilman irtisanomista. Vuokralaisen tulee tyhjentää ja siivota varasto sekä poistaa ovesta lukko sopimuskauden viimeiseen päivään mennessä. Vuokrasopimusta voidaan jatkaa erillisellä sopimuksella. Sopimuskauden päättymisen jälkeen vuokranantajalla on oikeus siivota/tyhjentää varasto realisoimalla varastoon jäänyt omaisuus parhaaksi katsomallaan tavalla. Toimenpiteen aiheuttamat kulut ja kuljetuskustannukset peritään täysimääräisinä vuokralaiselta.
7. Toistaiseksi voimassaoleva vuokrasopimus

Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi yhden (1) kuukauden molemminpuolisella irtisanomisajalla. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti (myös sähköposti katsotaan kirjalliseksi irtisanomiseksi). Vuokranmaksuvelvollisuus päättyy, kun vuokralainen on täyttänyt kohdan 8 mukaiset luovutustoimenpiteet ja ehdot. Sopimuskauden päättymisen jälkeen vuokranantajalla on oikeus siivota/tyhjentää varasto realisoimalla varastoon jäänyt omaisuus parhaaksi katsomallaan tavalla ellei tavaroita ole noudettu määräaikaan mennessä. Toimenpiteen aiheuttamat kulut ja kuljetuskustannukset peritään täysimääräisinä vuokralaiselta.
8. Hallinnan luovutus

Vuokralainen saa tilan käyttöönsä allekirjoitettuaan vuokrasopimuksen ja maksettuaan ensimmäisen kuukauden vuokran. Sopimusta tehdessä vuokranantajalla on oikeus tarkastaa vuokralaisen luottotiedot. Mikäli vuokralaisella on tai syntyy luottohäiriömerkintä, peritään 3 kuukauden vuokravakuus
9. Vuokran maksu ja laiminlyönnin seuraamukset

Vuokra maksetaan kerran kuukaudessa (ellei muuta ole sovittu) eräpäivään mennessä vuokranantajan osoittamalle tilille kotimaan maksuliikenteessä. Vuokranantajalla on oikeus korottaa vuokraa ilmoittamalla siitä tavallisella kirjeellä tai muulla vastaavalla ilmoitusmenettelyllä vähintään kaksi (1) kuukautta ennen vuokrankorotusta.

Mikäli vuokraa ei makseta sopimuksen mukaisesti, vuokranantajalla on oikeus

- purkaa vuokrasopimus kolmannen (3.) maksumuistutuksen jälkeen ja periä huomautuskulu sekä kulloinkin voimassa oleva viivästyskorko maksamattomille vuokrille.

- lukita tila ja pidättää varasto/tavarat omalla lukituksellaan toisen (2.) maksumuistutuksen jälkeen. Mikäli vuokralainen maksaa kaikki erääntyneet vuokrat sekä muut perittävät kulut, voidaan vuokrausta myös jatkaa.

- realisoida tai hävittää vuokralaisen varastoimat tavarat ilman eri tuomiota parhaaksi katsomallaan tavalla. Vuokranantaja ilmoittaa realisointiin tai hävittämiseen ryhtymisestä kolmannen (3.) maksumuistutuksen yhteydessä, jonka jälkeen vuokralaisella on 14 vrk aikaa lunastaa varastonsa tavarat maksamalla vuokrarästit, huomautuskulut ja viivästyskorot. Vuokranantajalla on oikeus käyttää realisointitulos vuokrarästien ja myyntikulujen maksamiseen. Vuokralainen tiedostaa ja hyväksyy sen, että realisointihinnat ovat yleensä huomattavasti alhaisemmat kuin niin sanotut käyvät hinnat. Vuokralaisella ei kuitenkaan ole oikeutta vaatia tai saada vahingonkorvausta tällä perusteella, mikäli realisointi perustuu maksamattomiin vuokriin.

 

 

MUUTTOPALVELU SILLANPÄÄ puhelinnumero 050 543 5100

Y1798253-0